Menu

CBR – centrum badawczo-rozwojowe

Do 2019 laboratorium Biovico przekształci się w innowacyjne centrum badawczo- rozwojowe! W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na otwarcie nowoczesnego ośrodka badawczego.

Projekt: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”.
Umowa o dofinansowanie: POIR.02.01.0-00-0167/15-00

Drukowanie
Data zawarcia umowy: 8 września 2016

Wartość projektu: 7 982 617,59 PLN

Dofinansowanie: 3 383 463,15 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2019.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zajmującego się rozwojem produktów opartych o innowacyjne biomateriały w zastosowaniu biomedycznym. Działalność CBR oscylować będzie wokół opracowania oraz wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych produktów medycznych, nanokompozytów służących do leczenia stanów zapalnych stawów, regeneracji stawów, uzupełnienia braków mazi stawowej, uzupełnienia ubytków kostnych związanych z mikro pęknięciami czy implantacją kostną. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonych postępowań, w związku z realizacją projektu pt.” Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B+R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, udzielono następujących zamówień:

- dostawa fabrycznie nowego cytometru przepływowego, numer zapytania ofertowego: 1/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: MERCK Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.

- dostawa fabrycznie nowego reometru, numer zapytania ofertowego: 2/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: A.P. Instruments z siedzibą w Warszawie, ul. Buszycka 18B, 02-869 Warszawa.

- dostawa fabrycznie nowego analizatora wielkości cząstek, numer zapytania ofertowego: 3/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: ITS Science Sp. z o. o. sp. k., Poświętne 25B. 26-670 Pionki.

- dostawa fabrycznie nowego fotometru rozpraszania światła, różnicowego detektora refraktometrycznego i systemu chromatogaficznego, numer zapytania ofertowego: 4/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: Wyatt Technology Europe GmbH, Hochstarsse 12a, SE-56307 Dernbach.

- dostawa fabrycznie nowego termocyklera, numer zapytania ofertowego: 5/POIR 2.1./2016, jako dostawcę wyłoniono: Syngen sp. z o.o. sp. k., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław.

- dostawa fabrycznie nowego osmometru, numer zapytania ofertowego: 6/POIR 2.1./2017, jako dostawcę wyłoniono: POLYGEN Sp. z o.o., ul. Górnych Wałów 46/1, 44-100 Gliwice.

- roboty budowlane na przebudowę hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym i magazynowym na Laboratorium Preparatów Biomedycznych – Badawczo – Usługowe, numer zapytania ofertowego: 7/POIR 2.1./2017, jako wykonawcą wyłoniono: Simbesco Polska Sp. z o.o. Janin 21, 83-207 Kokoszkowy.

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, zawiązanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B&R. Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: mebli laboratoryjnych oraz dygestoriów. Postępowanie nr 8/POIR_2.1/2017.

Zapytanie ofertowe na meble

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych zleceń

Załącznik nr 5 - Formularz oferty 

Pytania i odpowiedzi_1

Pytania i odpowiedzi_2 Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Jako dostawcę wyłoniono: Alchem Grupa Sp. Z o. o, ul. Polna 21, 87-100 Toruń

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, zawiązanego z wdrożeniem projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie Biovico w celu rozszerzenia działalności B&R.

Innowacyjne centrum badawcze zaawansowanych technologii biomedycznych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę w:
Zadaniu 1: Serwerów, macierzy, UPS, szafy RACK, oprogramowanie,

Zadaniu 2: Urządzenia sieciowe, oprogramowanie,

Zadaniu 3: Komputerów stacjonarnych, oprogramowania, i sprzętu konferencyjnego.

Postępowanie nr 9/POIR.2.1/2017

Zapytanie ofertowe IT

Załącznik nr 1 - Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Zadanie 2 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Zadanie 3 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych zleceń

Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl