Menu

INPOLYBOND

Projekt dedykowany opracowaniu nowych substytutów kostnych – biomateriału do zastosowania jako skuteczne wypełnienia kostne i wspomagające regenerację tkanki kostnej.

Projekt: „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”

Drukowanie

Umowa o dofinansowanie: POIR.04.01.04.00-0133/15

Data zawarcia umowy: 10 czerwca 2016

Wartość projektu: 6 274 385,00 PLN

Dofinansowanie: 4 566 444,00 PLN

Okres realizacji: styczeń 2016 - grudzień 2020.

W wyniku realizacji projektu powstaną iniekcyjne materiały kościozastępcze, oparte na nanostrukturalnym hydroksyapatycie, o właściwościach fizykochemicznych zmodyfikowanych polimerami.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W związku ze wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia, zawiązanego z realizacją projektu pt. „Innowacyjne kompozyty polimerowe do wypełniania ubytków kostnych”, Biovico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: maszynę do badań wytrzymałościowych wraz z dodatkowym osprzętem. Postępowanie nr 1/POIR_4.1.4/2017

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia


Załącznik nr 2 - Formularz oferty


Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału


Załącznik nr 5 - Lista zrealizowanych zleceń


Treść ogłoszenia została zmieniona 20-10-2017

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia:

- maszyna wytrzymałościowa jednokolumnowa z głowicą pomiarową siły: przynajmniej 1KN, rama odporna na maksymalne obciążenie.

W związku ze zmianą dodano nowy załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Jako dostawcę wyłoniono: KONTECH Sp. Z o. o., ul. Ogrodowa 74, 91-071 Łódź.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl